მთავარი ბიზნესის განვითარება საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი

 

 

 

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი გულისხმობს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საკრედიტო გარანტიის გაცემას, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები.

 

 

 • კრედიტი
 • პროგრამის მიმართულებები

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • საკრედიტო - საგარანტიო სქემა დაფუძნებული იქნება პორტფელის გარანტიებზე და სესხის შეფასება განხორციელდება კომერციული ბანკის მიერ;
 • საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის ოდენობაზე;
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 2 000 000 ლარს;
 • მსესხებლის ბრუნვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ არ უნდა აღემატებოდეს 20 მლნ ლარს და მისი მთლიანი სასესხო ვალდებულებები სესხის აღების მომენტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 8 მლნ ლარს;
 • საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს.

* პროგრამის პირობები

 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება კრედიტის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში;
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში.

 • კრედიტი
 • პროგრამის მიმართულებები

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • საკრედიტო - საგარანტიო სქემა დაფუძნებული იქნება პორტფელის გარანტიებზე და სესხის შეფასება განხორციელდება კომერციული ბანკის მიერ;
 • საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის ოდენობაზე;
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 2 000 000 ლარს;
 • მსესხებლის ბრუნვა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ არ უნდა აღემატებოდეს 20 მლნ ლარს და მისი მთლიანი სასესხო ვალდებულებები სესხის აღების მომენტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 8 მლნ ლარს;
 • საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს.

* პროგრამის პირობები

 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება კრედიტის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში;
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში.

ონლაინ ჩატი
×