მთავარი ბიზნესის განვითარება საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი

 

 

 

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი გულისხმობს ისეთი სიცოცხლისუნარიანი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საკრედიტო გარანტიის გაცემას, რომელთაც არ აქვთ შესაძლებლობა დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები

 

 

  • პროგრამის პირობები
  • პროგრამის მიმართულებები
  • პროგრამის კრიტერიუმები

 

  • საკრედიტო - საგარანტიო სქემა დაფუძნებული იქნება პორტფელის გარანტიებზე და სესხის შეფასება განხორციელდება კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
  • საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 90%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 35%-ის ოდენობაზე
  • 30%-ის უზრუნველყოფა რესტრუქტურიზირებული სესხის შემთხვევაში
  • კომერციული ბანკის შემთხვევაში, სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს
  • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში, სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 20 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს
  • საკრედიტო გარანტიის მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 წელს

 

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

ონლაინ ჩატი
×