მთავარი საჯარო-ინფორმაცია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აწარმოე საქართველოში (შემდგომში - სააგენტო) საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების ვებ გვერდი

აღნიშნულ ელექტრონულ რესურსზე განთავსებულია სააგენტოს მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებულ საჯარო ინფორმაცია, ასევე მისი გამოყენებით შესაძლებელია საჯარო ინფორმაცია ელექტრონული ფორმით გამოთხოვა. საჯარო ინფორმაციის გაცემისას სააგენტო ეყრდნობა საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსს და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით ქვეყანაში მოქმედ სხვა საკანონმდებლო ბაზას.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ განთავსებულ ინფორმაციას:თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა სიახლეები, მიმდინარე აქტივობების, სახელმწიფო პროგრამების ამსახველი ინფორმაცია და სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები, ვებგვერდის ამ განყოფილების გარდა, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ სააგენტოს მთავარ გვერდზე, რომელზეც ყოველდღიურად ახლდება მონაცემები.
ზოგადი ინფორმაცია სააგენტოს შესახებ
საჯარო ინფორმაციის გვერდი
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
ინფორმაცია სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
ინფორმაცია სააგენტოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
სამართლებრივი აქტები
წლიური ანგარიშები
სხვა საჯარო ინფორმაცია
ონლაინ ჩატი
×