მთავარი ბიზნესის განვითარება ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს
გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • ლიზინგი

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ ახალ სესხზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება პირველი 36 თვის განმავლობაში, ხოლო მოქმედი ბენეფიციარებისთვის, რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში დამატებითი 12 თვის განმავლობაში
 • სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსების პროცენტი სესხის შემთხვევაში განისაზღვრება - სესხის გაცემის მომენტში საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 3% (დღეის მდგომარეობით - 13%)
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 10 000 000 ლარს

 • სესხის მინიმუმ 50% უნდა იყოს მიმართული ძირითადი და კაპიტალური დანახარჯებისთვის, ხოლო არაუმეტეს 50% საბრუნავი საშუალებების შესაძენად

* პროგრამის პირობები

 • საქმიანობა უნდა შედიოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრიორიტეტთა ნუსხაში
 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 36 თვის განმავლობაში;
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 24 თვის განმავლობაში;
 • პროგრამის ბენეფიციარი უნდა იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელიც აკმაყოფილებს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმო, მხოლოდ მისი შემოსავლის კომპონენტში. რომლის შემოწმება შესაძლებელია www.reportal.ge -ის მეშვეობით.

* ბიზნესგეგმა

 

01.09.2021-დან პროგრამის ფარგლებში აიკრძალება შვილობილი/მშობელი კომპანიის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, თუ მათ მიერ აღებული სესხების ჯამური მოცულობა აღემატება 10 მლნ ლარს. ამასთან, აკრძალვა ვრცელდება კლასიფიკატორის (NACE 2) შესაბამისად მხოლოდ ერთსა და იმავე განყოფილებაში მყოფ კომპანიებზე (პროგრამის მიზნებისათვის შვილობილად განიმარტება მეწარმე სუბიექტი, რომელშიც პროგრამის ბენეფიციარი ფლობს წილის 50 ან 50-ზე მეტ პროცენტს).

პრიორიტეტები

 

 

 • ქაღალდი და მუყაო
 • ხის გადამუშავება
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება
 • ელ. მოწყობილობები
 • რეზინა და პლასტმასი

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

პარტნიორი ბანკები

 

ონლაინ ჩატი
×