მთავარი ბიზნესის განვითარება ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია

ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია

რეგიონების პოტენციალის წარმოჩენის, ტურისტული აქტივობისა და მდგრადი ეკონომიკური სარგებლის მომტანი საწარმოების შექმნის მიზნით, ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრიის კომპონენტი მეწარმეს შესაძლებლობას აძლევს რეგიონებში განავითაროს სასტუმრო ბიზნესი, შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს მეტი დამსვენებელი და ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას

 

 

 

  • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
  • თანადაფინანსება საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით
  • ტექნიკური დახმარება

 

*ბალნეოლოგიური კურორტეზე სასტუმროების განვითარება

  • პირველი 36 თვის განმავლობაში საბანკო სესხის  საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება რეფინანსირების განაკვეთს + 3% (დღეის მდგომარეობით - 13%)
  • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარი
  • სესხის მაქსიმალური მოცულობა - 5 000 000 ლარი

*პროგრამის პირობები

  • სასტუმრო უნდა აკმაყოფილებდებს შემდეგ კრიტერიუმებს: იხ. დოკუმენტი
  • თანადაფინანსების შემთხვევაში, სასტუმრო უნდა იყოს განთავსებული ან უნდა განთავსდეს დადგენილებით გაწერილ შემდეგ ლოკაციებზე: იხ. დოკუმენტი
  • პროგრამის ბენეფიციარი უნდა იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელიც აკმაყოფილებს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმო, მხოლოდ მისი შემოსავლის კომპონენტში. რომლის შემოწმება შესაძლებელია www.reportal.ge -ის მეშვეობით

 

01.09.2021-დან პროგრამის ფარგლებში აიკრძალება შვილობილი/მშობელი კომპანიის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა, თუ მათ მიერ აღებული სესხების ჯამური მოცულობა აღემატება 10 მლნ ლარს. ამასთან, აკრძალვა ვრცელდება კლასიფიკატორის (NACE 2) შესაბამისად მხოლოდ ერთსა და იმავე განყოფილებაში მყოფ კომპანიებზე (პროგრამის მიზნებისათვის შვილობილად განიმარტება მეწარმე სუბიექტი, რომელშიც პროგრამის ბენეფიციარი ფლობს წილის 50 ან 50-ზე მეტ პროცენტს).

 

ონლაინ ჩატი
×