მთავარი ბიზნესის განვითარება ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს
გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • ლიზინგი
 • ტექნიკური დახმარება

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ ახალ სესხზე დარიცხული საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება პირველი 36 თვის განმავლობაში, ხოლო მოქმედი ბენეფიციარებისთვის, რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში დამატებითი 12 თვის განმავლობაში
 • სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსების პროცენტი სესხის შემთხვევაში განისაზღვრება - სესხის გაცემის მომენტში საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 3% (დღეის მდგომარეობით - 11%)
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 10 000 000 ლარს

 • სესხის მინიმუმ 50% უნდა იყოს მიმართული ძირითადი და კაპიტალური დანახარჯებისთვის, ხოლო არაუმეტეს 50% საბრუნავი საშუალებების შესაძენად

* პროგრამის პირობები

 • საბოლოო პროდუქტი უნდა შედიოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრიორიტეტთა ნუსხაში 
 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 36 თვის განმავლობაში
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 24 თვის განმავლობაში
 • პროგრამის ბენეფიციარი უნდა იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელიც აკმაყოფილებს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მე-3 ან მე-4 კატეგორიის საწარმო, მხოლოდ მისი შემოსავლის კომპონენტში. რომლის შემოწმება შესაძლებელია www.reportal.ge -ის მეშვეობით

* ბიზნესგეგმა

პრიორიტეტები

 

 

 • ქაღალდი და მუყაო
 • ხის გადამუშავება
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება
 • ელ. მოწყობილობები
 • რეზინა და პლასტმასი

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

პარტნიორი ბანკები

 

ონლაინ ჩატი
×