მთავარი ბიზნესის განვითარება ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს
გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • ლიზინგი
 • ტექნიკური დახმარება

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • პირველი 24 თვის განმავლობაში საბანკო კრედიტის 7% საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 150 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს

* პროგრამის პირობები

 • საბოლოო პროდუქტი უნდა შედიოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრიორიტეტთა ნუსხაში (იხ. დოკუმენტი)
 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება კრედიტის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში
 • სესხის მოცულობის 100% უნდა მოხმარდეს ძირითად და კაპიტალურ დანახარჯებს

*პროგრამაში მონაწილეობის შეზღუდვა

 • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი იურიდიული პირის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის დღგ-ს ჯამური ბრუნვა აღემატება 2 მლნ ლარს (აღნიშნული კომპანიების წლიური ბრუნვა უტოლდება დაახლოებით 10 მლნ ლარს) ან ზემოაღნიშნული პარტნიორი კომპანია 1 წელზე ახალია
 • მეწარმე სუბიექტის ან მისი პარტნიორი ფიზიკური პირის ნინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის შემოსავალი აღემატება 300,000 ლარს

პრიორიტეტები

 

 

 • ქაღალდი და მუყაო
 • ხის გადამუშავება
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება
 • ელ. მოწყობილობები
 • რეზინა და პლასტმასი

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

პარტნიორი ბანკები

 

ონლაინ ჩატი
×