მთავარი ბიზნესის განვითარება ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულება

ინდუსტრიული მიმართულების მიზანია საქართველოში მეწარმეობის
განვითარება, მეწარმის მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოს
გაფართოების ან გადაიარაღების ხელშეწყობა

 

 

 

 

 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება
 • ლიზინგი
 • ტექნიკური დახმარება

 

*კომერციული ბანკების შემთხვევაში

 • პირველი 36 თვის განმავლობაში საბანკო სესხის  საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება რეფინანსირების განაკვეთს + 3% (დღეის მდგომარეობით  - 11.5%)
 • სესხის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 50 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური 5 000 000 ლარს

 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 36 თვის განმავლობაში
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს ლიზინგის საგნის გადაცემიდან 24 თვის განმავლობაში

* პროგრამის პირობები

 • საბოლოო პროდუქტი უნდა შედიოდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრიორიტეტთა ნუსხაში 
 • ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს წარმოების დაწყება კრედიტის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში
 • არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში
 • პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტი უნდა აკმაყოფილებდეს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ტ“ ან „უ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად მე-3 ან/და მე-4 კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ მოთხოვნებს

პრიორიტეტები

 

 

 • ქაღალდი და მუყაო
 • ხის გადამუშავება
 • ლითონის ნაწარმი
 • ქიმიური წარმოება
 • მანქანათმშენებლობა
 • საფეიქრო წარმოება
 • ელ. მოწყობილობები
 • რეზინა და პლასტმასი

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა რეგიონში

პარტნიორი ბანკები

 

ონლაინ ჩატი
×